Bài viết

Thông báo nghiệm thu đề tài thực hiện năm 2015

Nhằm đảm bảo tiến độ thực hiện đề tài nghiên cứu KH&CN các cấp và kế hoạch nghiệm thu, kiểm tra tình hình thực hiện các chủ nhiệm đề tài. Trường Đại học Bách khoa đề nghị Thủ trưởng các đơn vị thông báo cho các chủ nhiệm đề tài các nội dung sau:

  1. Đối với đề tài/nhiệm vụ cấp Nhà nước, các chủ nhiệm đề tài thực hiện báo cáo tiến độ các nội dung thực hiện theo như trong hợp đồng ký với cơ quan chủ quản trước ngày 08 tháng 12 năm 2015
  2. Đối với các đề tài KH&CN cấp Bộ triển khai thực hiện năm 2012 phải hoàn thành các nội dung như trong hợp đồng đã ký để tiến hành nghiệm thu và quyết toán kinh phí. Nếu chủ nhiệm đề tài chưa thể hoàn thành các nội dung thì làm gấp Hồ sơ xin gia hạn thời gian thực hiện đề tài theo mẫu số 8 về bổ sung thuyết minh đề tài KHCN cấp Bộ của Bộ Giáo dục và Đào tạo trước ngày 08 tháng 12 năm 2015;
  3. Đối với các đề tài cấp Bộ triển khai thực hiện trong năm 2013 và 2014 phải hoàn thành các nội dung theo hợp đồng đã ký và làm thủ tục nghiệm thu cơ sở.  Nếu chủ nhiệm đề tài chưa thể hoàn thành các nội dung thì làm gấp Báo cáo tiến độ nội dung thực hiện theo mẫu số 9 về Báo cáo tình hình thực hiện đề tài KH&CN cấp Bộ và Hồ sơ xin gia hạn thời gian thực hiện đề tài theo mẫu số 8 về bổ sung thuyết minh đề tài KHCN cấp Bộ của Bộ Giáo dục và Đào tạo trước ngày 08 tháng 12 năm 2015;
  4. Đối với các đề tài KH&CN do Trường Đại học Bách khoa – ĐHĐN quản lý được duyệt năm 2015, đề nghị chủ nhiệm đề tài phải khẩn trương hoàn thành các nội dung đăng ký để tổ chức đánh giá nghiệm thu đề tài trước ngày 25 tháng 12 năm 2015 .
  5. Đối với các đề tài KH&CN Cán bộ trẻ được duyệt năm 2015 đề nghị chủ nhiệm đề tài phải khẩn trương hoàn thành các nội dung đăng ký để tổ chức đánh giá nghiệm thu đề tài trước ngày 20 tháng 12 năm 2015 .
  6. Danh mục chi tiết các đề tài được gửi kèm Công văn này.

Báo cáo được nộp tại Phòng KHCN&HTQT bằng bản cứng và bản mềm qua email:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. .

Mọi thông tin chi tiết về các thu tục xin liên hệ: 

Phòng KHCN&HTQT;  Điện thoại: 3841292;  Email:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.