Bài viết

Thông báo đăng ký Đăng ký sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, giải pháp công tác 2016

Trong thời gian qua, hưởng ứng các phong trào thi đua, nhiều công chức, viên chức của Trường Đại học Bách khoa đã có sáng kiến, cải tiến và ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật và giải pháp công tác để nâng cao hiệu quả công tác. Nhằm tạo điều kiện thuận lợi cán bộ, giảng viên hệ thống lại các công việc cần thiết phải giải quyết khi thực hiện đề tài từ khâu đăng ký, thực hiện, báo cáo, nghiệm thu, ... Phòng Khoa học Công nghệ và Hợp tác quốc tế xin thông báo một số nội dung sau:

Các đơn vị thông báo cho cán bộ đơn vị mình tham gia đăng ký sáng kiến, cải tiến và ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật và giải pháp công tác (theo mẫu 1a nếu là cá nhân đăng ký hoặc mẫu 1b nếu là tập thể đăng ký, tải tại đây). Thời hạn nộp đăng ký tại Phòng KHCN&HTQT trước 16 giờ ngày 03 tháng 6 năm 2016.

Hồ sơ đăng ký gồm có bản cứng gửi về Phòng KHCN&HTQT và bản mềm gửi qua email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. .

Căn cứ theo danh mục đăng ký Nhà trường sẽ thông báo cho các cá nhân/tập thể viết báo cáo, sau đó lập Hội đồng đánh giá, nghiệm thu.

Nhà trường chỉ tổ chức đánh giá, nghiệm thu các hồ sơ đăng ký tại Phòng KHCN&HTQT đúng thời hạn quy định.

Các sáng kiến, cải tiến và ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật và giải pháp công tác được công nhận ở cấp Trường và có tổng điểm đánh giá trung bình chung của Hội đồng xét duyệt sáng kiến cấp Trường đạt bằng hoặc cao hơn 70/100 sẽ được Nhà trường đề nghị cấp Đại học Đà Nẵng tổ chức đánh giá và xét công nhận.

Đề nghị thủ trưởng các đơn vị phổ biến rộng rãi đến toàn bộ cán bộ, giảng viên trong đơn vị mình.

Mọi chi tiết về các thủ tục xin liên hệ tại:

   Phòng Khoa học Công nghệ và Hợp tác quốc tế

   Tel : 3841292     Email:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.