Thông báo tuyển chọn Tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện đề tài KHCN Cấp Bộ năm 2016

Thực hiện Quyết định số 866/QĐ-BGDĐT ngày 24 tháng 3 năm 2015 của Bộ Trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc giao tuyển chọn đề tài khoa học và công nghệ Cấp Bộ năm 2016, Đại học Đà Nẵng đã tổ chức họp các Hội đồng xác định danh mục đề tài Cấp Bộ năm 2016 do Đại học Đà Nẵng chủ trì. Danh mục đề tài đã được Hội đồng thông qua.

Đại học Đà Nẵng thông báo tuyển chọn tổ chức và cá nhân chủ trì đề tài Khoa học và công nghệ cấp Bộ năm 2016 như file đính kèm phía dưới

Tải về file đính kèm: 

Thông báo

Tin mới đăng

Hình ảnh hoạt động

Liên kết website