Chức năng nhiệm vụ

Phòng Khoa học – Công nghệ & Hợp tác Quốc tế có chức năng tham mưu và giúp việc cho Hiệu trưởng trong công tác tổ chức, quản lý và xây dựng chiến lược phát triển toàn bộ hoạt động liên quan đến nghiên cứukhoa học, chuyển giao công nghệ, hợp tác quốc tế vàhợp tác nhà trường – doanh nghiệp trong lĩnh vực khoa học công nghệ.

Tham mưu hoạch định chiến lược phát triển Khoa học – Công nghệ và Hợp tác quốc tế

Nghiên cứu và đề xuất với Ban giám hiệu các mục tiêu và định hướng phát triển công tác nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ, hợp tác quốc tế cũng như các dự án phát triển khoa học công nghệ, các hợp tác nhà trường – doanh nghiệp.

Xây dựng văn bản quản lý các hoạt động Khoa học – Công nghệ và Hợp tác Quốc tế

Chủ trì công tác xây dựng văn bản quản lý các hoạt động Khoa học – Công nghệ và Hợp tác Quốc tế theo quy chế xây dựng và ban hành văn bản pháp quy nội bộ của Đại học Đà Nẵng, trình Hiệu trưởng ký ban hành theo thẩm quyền hoặc chuẩn bị để Hiệu trưởng trình cơ quan quản lý cấp trên các văn bản quy chế, quy định, đề án liên quan đến các công tác có liên quan.

Quản lý việc thực hiện các nhiệm vụ Khoa học - Công nghệ

         Hướng dẫn, hỗ trợ các đơn vị về thủ tục đăng ký, quản lý và nghiệm thu các loại đề tài theo quy định hiện hành;

         Đảm nhận các thủ tục, theo dõi quản lý đề tài NCKH sinh viên;

         Tham gia các hội đồng đánh giá, tuyển chọn và nghiệm thu đề tài các cấp;

Quản lý việc thực hiện các hoạt động Hợp tác Quốc tế

          Quản lý, xây dựng phương án, kế hoạch Hợp tác Quốc tế của nhà trường;

         Hướng dẫn, thực hiện các thủ tục hỗ trợ các đơn vị, cá nhân triển khai các hoạt động hợp tác Quốc tế, hồ sơ học bổng, đào tạo ở nước ngoài theo các quy định hiện hành;

Quản lý, tổ chức và phát triển các hoạt động Khoa học – Công nghệ

         Xây dựng, theo dõi và tổ chức thực hiện các dự án và Chương trình khoa học công nghệ.

         Tổ chức và theo dõi các hoạt động sở hữu trí tuệ của cán bộ, giảng viên của Nhà trường.

         Quản lý và xác định giờ Nghiên cứu Khoa học của cán bộ, giảng viên của Nhà trường.

         Phát triển chiến lược hợp tác Nhà trường - Doanh nghiệp trong Khoa học – Công nghệ.

         Hướng dẫn, hỗ trợ thủ tục thành lập và phát triển về số lượng và chất lượng các nhóm TRT

         Quản lý các hoạt động Hội thảo, Báo cáo Khoa học, Seminar ở nhà trường

         Quản lý, tổ chức các Hội nghị, Hội thảo trong và ngoài nước được thực hiện tại trường;

         Tham gia quản lý và tổ chức soạn thảo các dự án khoa học công nghệ của nhà trường;

         Quản lý và phát triển các công bố khoa học trong và ngoài nước, bằng phát minh, sáng chế, chuyển giao công nghệ;

         Tham gia quản lý và phát triển các Trung tâm NCKH và Chuyển giao Công nghệ.

         Quản lý hiệu quả hoạt động của các trang thiết bị của các phòng thí nghiệm, trung tâm, xưởng tại nhà trường.

         Triển khai thực hiện khen thưởng các hoạt động khoa học công nghệ hằng năm.

         Thanh quyết toán các công bố quốc tế cho các giảng viên theo qui định.

         Xây dựng kế hoạch hoạt động KHCN của Nhà trường hằng năm.

Quản lý, tổ chức và phát triển các hoạt động Hợp tác Quốc tế

         Xác định các hướng ưu tiên cho việc phát triển hoạt động Hợp tác quốc tế của nhà trường.

         Dịch thuật và xác nhận các giấy tờ liên quan đến hợp tác quốc tế từ tiếng Việt ra tiếng nước ngoài và ngược lại;

        Soạn thảo các văn bản hợp tác và kiểm tra tính đúng đắn, chính xác và phù hợp của các văn bản hợp tác của nhà trường ký kết với các đối tác trong và ngoài nước;

         Thực hiện các công việc liên quan đến báo cáo và quản lý khách quốc tế tại nhà trường;

         Chuẩn bị các loại quà tặng, nội dung và in ấn các Brochures giới thiệu nhà trường;

         Quản lý, lưu trữ các giấy tờ, tài liệu và công văn, văn bản hợp tác Quốc tế;

         Phối hợp với phòng Đào tạo phát triển các chương trình đào tạo Sau Đại học quốc tế.

Hỗ trợ, quản lý kết quả các hoạt động Khoa học – Công nghệ và Hợp tác Quốc tế

         Tiếp nhận, triển khai và lưu trữ các công văn Khoa học – Công nghệ và Hợp tác quốc tế;

         Lưu trữ hồ sơ Nghiên cứu Khoa học đề tài các cấp;

         Làm các giấy xác nhận liên quan đến hoạt động Khoa học – Công nghệ và Hợp tác Quốc tế;

         Cập nhật các tin tức, thông báo liên quan về các hoạt động Khoa học – Công nghệ, Hợp tác Quốc tế lên trang website của phòng và nhà trường;

         Thông báo các thông tin liên quan các hoạt động Khoa học – Công nghệ, Hợp tác Quốc tế đến các đơn vị có liên quan để phối hợp triển khai;

Các nhiệm vụ khác

        Triển khai các Giải thưởng, các hoạt động triển lãm thành tựu Khoa học Công nghệ hàng năm đến cán bộ, giảng viên và sinh viên: Nafosted, Tài năng Khoa học trẻ, Giải thưởng Honda, Holcim Prize, Loa Thành…;

         Phối hợp Triển khai các hoạt động nghiên cứu khoa học sinh viên, Hội nghị SV NCKH, Triển lãm thành tựu khoa học công nghệ của sinh viên;

         Phối hợp triển khai tổ chức cuộc thi khoa học công nghệ của sinh viên

         Phối hợp với các đơn vị thực hiện các nhiệm vụ khác theo phân công của Hiệu trưởng.

Cơ cấu tổ chức

Phòng Khoa học - Công nghệ & Hợp tác Quốc tế có 1 Trưởng phòng và 2 Phó trưởng phòng. Trưởng phòng phân công nhiệm vụ cụ thể cho các Phó trưởng phòng và các chuyên viên phù hợp với đặc điểm, yêu cầu công tác, cụ thể theo đề án việc làm sẽ được xây dựng.

Phân cấp

Trưởng phòng thừa lệnh Hiệu trưởng ký công văn thuộc phạm vi nhiệm vụ được giao gửi đi các cơ quan, tổ chức và cá nhân ngoài trường không thuộc các cấp quản lý cao hơn. Trưởng phòng và các Phó Trưởng phòng thừa lệnh Hiệu trưởng ký các công văn điều hành thuộc phạm vi nhiệm vụ được giao gửi các đơn vị trong trường; ký các giấy chứng nhận liên quan đến kết quả các hoạt độngkhoa học, công nghệ và hợp tác quốc tế của cán bộ, giảng viên và sinh viên của nhà trường.

Trưởng phòng được phép phát ngôn, cung cấp thông tin tới các cơ quan thông tin đại chúng về chủ trương, quan điểm của Nhà trường về lĩnh vực KH, CN và HTQT đã được Ban giám hiệu thông qua. Các Phó Trưởng phòng được phép cung cấp thông tin, giải thích với cán bộ của trường, sinh viên và phụ huynh về chủ trương, quan điểm của Nhà trường liên quan tới mảng công tác của Phó Trưởng phòng thuộc phạm vi được phân công và đã được Ban giám hiệu thông qua.

Chuyên viên được phép cung cấp thông tin, giải thích với cán bộ của trường, sinh viên và phụ huynh về chủ trương, quan điểm của Nhà trường liên quan tới công tác của chuyên viên được phân công và theo quy trình, giới hạn đã được Trưởng phòng thông qua.

Thông báo

Tin mới đăng

Hình ảnh hoạt động

Liên kết website